Komunitná knižnica XII. – 2. deň

sep 26, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII..

V utorok 20. septembra 2022 sme pokračovali v odbornom seminári s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. Tento deň bol venovaný architektúre knižníc 21. storočia – rekonštrukcii, modernizácii a dizajnu verejných knižníc. Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností.
2. deň Komunitnej knižnice XII. a jeho program:

Mgr. art. Matúš BIŠŤAN: Priestory mestských knižníc

Mgr. art. Matúš Bišťan priblížil projekty menšieho rozsahu, ktoré sa zaoberali priestormi mestských knižníc, v Senci a v Modre. Priestory obidvoch knižníc sú súčasťou väčších budov. V Modre ide o klasicistickú stavbu z obdobia socialistického realizmu od významného architekta Artúra Szalatnaia-Slatinského, v Senci ide o pôvodne modernistický kultúrny dom s kinosálou.

Ing. arch. Peter MARCINKO: Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra Vranov n./T.

Hornozemplínska knižnica získa štvorpodlažnú budovu z roku 1986, do ktorej sa dlhé roky neinvestovalo. Budova nemá bezbariérový prístup a je v havarijnom stave. Rekonštrukciou a modernizáciou budovy by mal vzniknúť multifunkčný komplex pre Hornozemplínske osvetové stredisko a Hornozemplínsku knižnicu. Tá aktuálne sídli v prenajatých nedostatočných priestoroch Domu kultúry mesta Vranov nad Topľou. Realizáciou tohto zámeru získa knižnica nevyhnutnú pridanú hodnotu, keď sa rozšíri kapacita výpožičnej plochy knižnice z terajších 830 metrov štvorcových na podľa štandardov stanovených 1400 metrov štvorcových.

Mette Skov MOLLER: Black Diamond a nová budova kráľovskej knižnice v Dánsku

Kodaňská kráľovská knižnica je jednou z najväčších knižníc na svete a najväčšou knižnicou v severských krajinách. Bola založená v roku 1648 kráľom Frederikom III. a dnes má spolu kráľovská knižnica 5 lokalít. Názov Black Diamond je podľa čierneho skla a čierneho mramoru, hlavného použitého oplášťovacieho stavebného materiálu budovy, konštrukcia budovy je zo železobetónu. Sedempodlažná budova slúži aj  rôznym verejným aktivitám, koncertom, nachádza sa v nej aj reštaurácia, kaviareň alebo kníhkupectvo.

Mgr. Lenka DOSTÁLOVÁ: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven aneb jak postavit dobrou knihovnu

Mgr. Lenka Dostálová predstavila činnosť Metodického centra pre výstavbu a rekonštrukciu knižníc, ktoré fungujú od roku 2018 v Moravské zemské knihovně v Brně. Oboznámila nás so základnými zásadami a postupmi, ako premeniť knižnicu na komunitné miesto vrátane príkladov dobrej praxe, nových postavených  a zrekonštruovaných knižníc v Českej republike.

Mgr. Emília ANTOLÍKOVÁ: Verejné regionálne knižnice v Prešovskom kraji

V Prešovskom kraji existuje spolu 554 verejných knižníc. Z tohto počtu je 16 v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, 531 obecných knižníc a sedem regionálnych knižníc v pôsobnosti PSK – v Prešove, Poprade, Humennom, Bardejove, Svidníku, Starej Ľubovni a Vranove nad Topľou. Regionálne knižnice vo svojich fondoch spolu evidujú 806 643 knižničných dokumentov. Mgr. Emília Antolíková prezentovala súčasný stav knižníc v regióne PSK.

Mgr. et. Mgr. Iveta HURNÁ: Rekonštrukcia Krajskej knižnice v Prešove – čo je za nami a čo je pred nami

V rámci projektu rekonštrukcie objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove sa zmodernizujú meštianske domy na Slovenskej ulici č. 18, 20, 22 v Prešove s využitím exteriéru nádvoria pre podujatia a aktivity na podporu čítania. Jeho predpokladaný rozpočet je približne 5,8 miliónov eur a kraj ho financuje z vlastných zdrojov a z úveru Európskej investičnej banky vo výške takmer 2,5 miliónov eur.

Ing. Milota TORŇOŠOVÁ: Obnova Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra je regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou. Knižnica sídli od roku 1985 v účelovo zrekonštruovanej historickej budove bývalého Remeselníckeho domu. Priestory boli vybavené účelovým interiérovým zariadením, ktoré bolo prispôsobené službám knižnice v tom období. Nástupom nových technológií sa menili poskytované služby, pribúdalo interiérové zariadenie bez ohľadu na celkový dizajn, funkciu a účel. Stavebno-technický stav budovy sa postupne zhoršoval, opravy a rekonštrukcie boli limitované výškou disponibilných finančných prostriedkov, prioritne sa riešili iba havarijné situácie. Banskobystrický samosprávny kraj, zriaďovateľ knižnice, financuje od roku 2018 postupnú obnovu budovy a interiéru. V rokoch 2020 – 2021 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia čitateľských priestorov prvého podlažia knižnice – študovne a čitárne, oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry. Rekonštrukcie sa realizovali na základe architektonicko-dizajnového konceptu, ktorý zohľadňoval požiadavky na funkcie, flexibilitu, mobilitu, dizajn a ďalšie aspekty priestoru. Výsledný projekt priniesol odvážne riešenia  s ohľadom na zásadný význam ľudí, informačných zdrojov, technológií, ako aj komplexné a dynamické vzťahy medzi nimi.

Mgr. Miroslava SÁBELOVÁ: S architektem nebo bez architekta

Mgr. Miroslava Sábelová priblížila ako vznikali pobočky Knihovny města Ostravy v rokoch 2021 – 2022, či ide o knižnice 21. storočia a ako zvládnuť rozdielne predstavy architektov a knihovníkov. To všetko na príklade budovania pobočiek Podroužkova a V Zálomu.

Mgr. Iveta BABJAKOVÁ – Architektonické riešenie celkovej koncepcie komunitných priestorov pre čitateľov. Alebo: Ako sme z budovy práčovne vytvorili budovu knižnice?

Základnou myšlienkou rekonštrukcie je realizácia takej architektonickej štúdie, ktorá napĺňa potreby verejnej knižnice s poslaním komunitnej knižnice pre potreby všetkých cieľových skupín obyvateľstva. Budova „pavilónu D – práčovňa“ Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Banskej Bystrici bola pre potreby Verejnej knižnice Mikuláša Kováča daná do užívania v roku 2015 . Zriaďovateľ, Banskobystrický samosprávny kraj, začal s postupnou premenou technickej budovy práčovne na budovu slúžiacu verejnosti. Prvotné investície smerovali do výmeny okien, rekonštrukcie strechy, opláštenia budovy (2021), debarierizácie budovy (2022). V budúcnosti je plánovaná postupná rekonštrukcia vnútorných priestorov tak, aby všetky čiastočné rekonštrukcie vytvárali jednotný dizajnový komplex napĺňajúci potreby všetkých cieľových skupín obyvateľstva, ktoré budú tráviť v knižnici ako v priestore pre komunitné stretávanie. Konkrétne sa jedná o tieto miestnosti pre čitateľov:

  • priestor pre deti do 6. rokov
  • priestor pre vzdelávanie detí 1. stupňa ZŠ
  • priestor pre vzdelávanie detí 2. stupňa ZŠ
  • priestor pre kreatívne workshopy
  • priestor pre konferencie, komunitné akcie pre 50 návštevníkov
  • priestor pre nevidiacich a slabozrakých – poslucháreň, čitáreň, priestor na malé besedy
  • priestor samotnej knižnice – výpožičiek literatúry pre dospelých
  • priestor samotnej knižnice – výpožičiek literatúry pre deti a mládež.

Mgr. Iveta MICHALKOVÁ: Rekonštrukcia a modernizácia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove

Budova Okresnej knižnice Dávida Gutgesela (OKDG) je NKP z roku 1930, nachádza sa na historickom námestí mesta Bardejov a nebola účelovo plánovaná pre knižnicu. V júli roku 2019 knižnica pristúpila k celkovej stavebnej rekonštrukcii oddelenia krásnej literatúry pre dospelých, kde sa postupne urobila celková nová elektroinštalácia, vymenili sa podlahy, nové stierky a stropné podhľady, ktoré sa doplnili novým osvetlením. Po zavŕšení stavebných prác a po konzultácii s odborníkmi a architektmi sa rozhodli pristúpiť k zmene interiérového vybavenia, ktoré bolo nestabilné a opotrebované. V roku 2020 hlavnou premenou prešlo celé 2. nadzemné podlažie vrátane oddelenia pre deti a mládež. Vytvoril sa tak väčší, modernejší i účelnejší priestor pre detských používateľov i tínedžerov. Celý priestor je vybavený novým nábytkom, pohodlným sedením. Podarilo sa skultúrniť existujúce kancelárie, výstavnú miestnosť i chodbové priestory.

Mgr. Monika NAŠTICKÁ: Oddelenie pre deti v novom šate

V rámci výzvy 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra z FPU sa v roku 2021 uskutočnili niektoré interiérové úpravy oddelenia pre deti a mládež v existujúcich priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade. Hlavným cieľom bolo vytvoriť pre čitateľov také prostredie, v ktorom by zotrvali dlhšie, našli v ňom možnosť nielen v oddychových zónach čítať si vybrané tituly kníh, ale sa aj stretávať s kamarátmi, hrať spoločenské hry, písať si domáce úlohy…Mladým mamičkám sa vytvoril priestor na stretávanie sa a výmenu skúseností pri výchove svojich detí.

Mgr. Zuzana MJARTANOVÁ – Mgr. Božena SOBOLOVÁ: Premeny Krajskej knižnice v Žiline

Krajská knižnica v Žiline – knižnica pre všetkých s mnohými tvárami. Pôvodne na viacerých miestach mesta, od r.1992 s centrálnou knižnicou, ktorá vyzývala k premenám.
Pôvodne budova s nábytkom prešla viacerými rekonštrukciami, pribudlo jej jedno poschodie, zmenila dispozičné riešenie. Od r. 2020 je v procese novej fázy rekonštrukcie s viacerými etapami. Príspevok rekapituluje doterajšie zmeny aj plány knižnice do budúcnosti.

Mgr. Danka KAPUSTOVÁ: Sever proti vlhku

Vo workshope  “Sever proti vlhku” sa Mgr. Danka Kapustová podelila o skúsenosti z komplexnej rekonštrukcie pobočky na sídlisku Sever, ktorej budova z roku 1967 až do roku 2019 neprešla zásadnou rekonštrukciou. Nielenže bola budova energeticky náročná, no vzhľadom na vek nie je príliš atraktívna pre používateľa.  Čo by  urobili inak? Na čo si treba dávať pozor pri rekonštrukcii? Čo nové priniesla rekonštrukcia používateľom a návštevníkom?

PhDr. Kamila PREXTOVÁ, MBA – MSc. Lucia BOROVSKÁ: Knižnice otvorenejšie a viditeľnejšie

Priestor knižníc sa formuje podľa možností, aké sú mu dopriate. Faktory sa prelínajú rôzne, od architektonických, finančných, estetických až po merateľné. Čo má z nich dominovať? Ako to bolo a je s pobočkami Knižnice pre mládež mesta Košice, ukážky, sny a túžby nám predstavila autorka workshopu Knižnice otvorenejšie a viditeľnejšie.

Druhý deň Komunitnej knižnice XII. v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 sa niesol v znamení architektúry. Príjemné miesto v komunite dotvoril vo večernom programe Peter Mileny Band, ktorý vytvoril príjemnú atmosféru a zakončil druhý deň v pokojných melódiách. Ďakujeme všetkým prítomným za príjemnú atmosféru a za hodnotnú účasť. Spolu tvoríme silnú komunitu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

 

Komunitná knižnica XII. – 1. deň