Zdravie a zdravý životný štýl

Zdravie a zdravý životný štýl

Aktivita č. 2 je zameraná na zlepšenie podmienok detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením v starostlivosti o zdravie, ochranu zdravia
a podporu zdravého životného štýlu s cieľom poskytnúť deťom a mladým ľuďom vedomosti o hygienických návykoch, predchádzaní rôznym závislostiam,
znalosti o zdravej výžive.

Aktivita bude organizovaná pre deti predškolského veku, školského veku, stredoškolskú mládež, mladých rodičov.

V rámci aktivity sa budú realizovať tieto programy:

1. program: Prevencia závislostí u detí a mládeže – cyklus interaktívnych prednášok (zameraných
na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť
od moderných technológií – závislosť od PC hier), zapojenie do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí, prevencia závislostí.
Program budú prednášať skúsení lektori, s ktorými žiadateľ realizoval podobné aktivity,

2. program: Piatkový program pre matky – služba pre mladých rodičov (matky a otcov), príprava mladých ľudí na ich rodičovstvo (vzdelávanie a starostlivosť o malé deti, zvládanie stresu, zdravotná starostlivosť o deti, najčastejšie detské choroby, psychohygiena rodičov).
Program bude organizovaný v spolupráci s pediatrom a skúsenými matkami.
Žiadateľ už podobný program implementoval.

3. program: Zdravé dieťa a zdravá výživa – vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive
s lektorom zo zdravotnej poisťovne Dôvera, ktoré budú podporené ukážkami prípravy
a ochutnávky zdravej výživy.

4. program: Šport a pohyb a aktivity – športové aktivity vytvárajú príležitosti
na vzájomné spoznávanie, nadväzovanie kontaktov, priateľstiev, upevňovanie sociálnych kontaktov, preklenovacie aktivity medzi rómskymi a nerómskymi komunitami
(napr. Loptové hry, turistika, tanec a pod.)

Dosiahnu sa tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miestpočet obcí
so zvýšenou schopnosťou ponúknuť deťom a mladým ľuďom viac voľnočasových aktivítpočet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované strediskami mládežepočet zriadených multifunkčných stredísk mládežepočet právnických osôb zapojených do projektupočet projektov realizovaných v rámci viacúrovňových a mnohostranných miestnych partnerstievpočet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centramipriemerné predĺženie doby, do ktorej je centrum pre deti a mládež dlhšie otvorené.

 

Očakávaný harmonogram:
Program prevencie závislostí pre deti a mladých ľudí – apríl – máj 2022.

Piatkový program pre matky – júl 2022 – august 2022, apríl 2023.

Zdravé dieťa a zdravá výživa – november 2022, marec 2023.

Športové a pohybové aktivity – júl 2022 , apríl 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,

centrá – Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.