Nórske granty

Základné informácie

 • Kód projektu: LDI01004
 • Názov projektu: Multifunkčné centrum 4.0
 • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: The Prešov self-governing region
 • Okres realizácie projektu: Vranov nad Topľou
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
 • Prijímateľ: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
 • Webová stránka projektu: https://multifunkcnecentrumvranov.sk/
 • Status: Active
 • Projektová zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5906569/
 • Partneri projektu:
  Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov vykonáva aktivity v oblasti kultúry a vzdelávania v Prešovskom kraji pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómske deti a mládež. Partner je zodpovedný za pomoc pri realizácii projektových aktivít 1 – 3 a jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Diskriminácia – nehovorme o tom, prispeje k publicite projektu, prispeje k získaniu externých finančných zdrojov. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať nové metódy práce s deťmi na Slovensku. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou v oblasti kultúrneho vzdelávania. Očakáva sa, že partnerstvo rozšíri vedomosti a skúsenosti z projektu medzi neziskové organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Odkaz na partnera projektu: https://www.informacnyavzdelavaciinstitut.sk/.Obec Dlhé Klčovo je predmetom verejnej správy, pre obyvateľov obce realizuje aktivity v kultúre, školstve a športe. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 3. Jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii umeleckého a kultúrneho vzdelávania, zdravia a zdravého životného štýlu, diskriminácie – nebojme sa o tom hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu a poskytovaniu nových služieb pre deti a mládež v Dlhom Klčove. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať si tieto metódy práce s deťmi v obci Dlhé Klčovo. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou. Očakáva sa, že partnerstvo umožní šíriť vedomosti a skúsenosti z projektu medzi obcami pomocou webových stránok a soc. sietí. Samospráva rozšíri skúsenosti z projektu v Združení miest a obcí regiónu Vranov nad Topľou. Odkaz na partnera projektu: https://www.dlheklcovo.sk/.Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou je vzdelávacie zariadenie, ktoré realizuje vzdelávacie aktivity v kultúre a umení. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 4. Jeho know-how navyše prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovať služby a infraštruktúru pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Výtvarné a kultúrne vzdelávanie, Zdravie a zdravý životný štýl, Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu. Odkaz na partnera projektu: http://zusjastrabie.sk/sk/.

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 594 519 €


Názov programu:

Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Názov projektu:

Multifunkčné centrum 4.0

Číslo projektu: LDI01004

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Popis projektu

Okres Vranov nad Topľou patrí medzi najmenej rozvinuté okresy s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom rómskeho obyvateľstva. Sociálny a ekonomický rozvoj okresu zaostáva za vyspelejšími okresmi Slovenska, čo má za následok aj zhoršovanie postavenia detí a mládeže. Projekt sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí. Umožňuje im získať vedomosti v oblasti zdravia, zlepšuje vyhliadky na zamestnanie, umožňuje umelecké a kultúrne vzdelávanie, umožňuje antidiskriminačné vzdelávanie, pomáha zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispieva k inklúzii Rómov. V projekte sa uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdravie, zamestnanosť, antidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sú aktivity zamerané na zlepšenie jazykových zručností, prípravu na pracovný pohovor, zlepšenie IKT zručností potrebných pri práci, získanie vedomostí o základných hygienických návykoch, prevenciu rôznych závislostí a zdravé stravovanie.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Poďakovanie za podporu

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Multifunctional Center 4.0 benefits from a € 594,519 grant from Norway through the Norway Grants. The aim of the project is to provide services and infrastructure to vulnerable children and youth in the Vranov nad Topľou district.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.

 

Viac informácií nájdete tu:

www.eeagrants.sk/projekty/multifunkcne-centrum-4.0/