Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži
v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja

Aktivity projektu

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Zdravie a zdravý životný štýl

Umelecké a kultúrne vzdelávanie

Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť

Aktuality

O projekte