Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť

Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Aktivita č. 4 je zameraná na ochranu a prevenciu detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením z akejkoľvek formy a prejavu diskriminácie.

Cieľom aktivity č. 4 je poskytnúť deťom a mladým ľuďom vedomosti a schopnosť rozpoznávať diskrimináciu, jej prejavy, antidiskriminačným spôsobom vzdelávať deti a mladých ľudí.

Táto aktivita bude zahŕňať:
1. program: Krotitelia displejov – program zameraný na ochranu a prevenciu detí
a mladých ľudí pred kyberšikanou, zahŕňa aktivity zamerané na rozpoznávanie prejavov
a prejavov kyberšikany, aktivity na rozvoj schopnosti aktívne sa brániť, keď sú ohrození; aktivity na zvýšenie citlivosti na svoje skúsenosti a skúsenosti ostatných, podpora zodpovedného správania na internete,

2. program: Cyklus kultúrnych podujatí s názvom Kultúra a umenie bez diskriminácie – aktivity zamerané na podporu sociálneho začlenenia vo všeobecnosti s využitím kultúrnych a umeleckých aktivít (Rómske Vianoce, tvorivé dielne, umelecké výstavy, divadelné aktivity atď.). Kultúrne činnosti zamerané na boj proti rozdielom spôsobeným rasovým alebo etnickým pôvodom, náboženstvom, vekom, pohlavím alebo sexuálnou orientáciou, kultúrne aktivity zamerané na miešanie Rómov a Nerómov.

3. program: Semináre STOP šikanovaniu – semináre zamerané na prevenciu šikanovania detí a mladých ľudí v škole, priame a nepriame formy šikanovania, prejavy agresívneho správania na fyzickej, psychickej a verbálnej báze, aktivity na zlepšenie psychosociálnej klímy v prostredí školy.

Realizáciou tejto aktivity sa dosiahnu tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miestpočet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivitypočet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované mládežníckymi centramipočet projektov multifunkčných mládežníckych centier realizovaných v rámci viacúrovňových a mnohostranných miestnych partnerstievpočet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centramipriemerné predĺženie doby, do ktorej
je centrum pre deti a mládež dlhšie otvorené.

Očakávaný časový harmonogram aktivít:
Program Display Tamers – september 2022.

Kultúra a umenie bez diskriminácie – december 2022.

ZASTAVTE šikanu – január 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,
centrá – Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.