Hornozemplínska knižnica Vranov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Je predmetom verejnej správy s regionálnym rozsahom a dlhodobo patrí medzi najlepšie verejné regionálne knižnice na Slovensku. Počas svojej existencie sa stala známou
ako kultúrna inštitúcia s rozsiahlym knižničným fondom a širokou škálou služieb
od tradičných výpožičiek po výučbu pomocou internetu. Knižnica Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou má pravidelne vybudovaný knižničný fond, ktorý
v súčasnosti obsahuje 72 000 dokumentov. Spravidla do jedného roka pribudne
do zbierky knižnice asi 4 000 kníh. Obrat knižničného fondu je okolo 200 000 výpožičiek ročne.

Táto knižnica potvrdzuje súčasnú vlastnosť knižníc ako najnavštevovanejších inštitúcií, našu spoločnosť ročne navštívi okolo 71 000 návštevníkov. Poskytuje služby, ktoré neposkytujú žiadne iné inštitúcie. Okrem bežných aktivít knižníc boli vyvinuté aktivity
s tvorivou dielňou FabLab, ktorá dala záujemcom o moderné digitálne technológie príležitosť zhmotniť svoje myšlienky a nápady. Knižnica vytvorila podmienky pre prístup
k technológii 3D tlače, ktorá je tradične ťažko dostupná.

Makerspaces predstavuje vzdelávací svet prostredníctvom praktických a interaktívnych aktivít, ktoré podporujú inovácie, tvorivosť, kritické myslenie a komunikačné schopnosti ľudí. Knižnica každoročne organizuje viac ako 550 podujatí pre všetky vekové skupiny
s cieľom propagovať aktivity knižnice v regióne, ako napríklad Čítačka s písačkou, Vranovské knižnice, Festival LiFe Vranov, Letné štvrtky v knižnici, Noc
s Andersenom, Maratón čítania, Celé Slovensko číta deťom, Deň ľudovej rozprávky, Najlepšia čitateľská rodina, Týždeň slovenských knižníc, Šaliansky Maťko J. C. Hronského, slávnostné zápisy prvákov, Komunitná knižnica a ďalšie. V posledných rokoch stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a zaujímavými osobnosťami (Daniel Hevier, Lena Riečanská, Valentín Šefčík, Paulína Feriancová, Gabriela Futová, Petra Nagyová-Džerengová, Alžbeta Verešpejová, Peter Karpinský, Miroslav Regitko, Jozef Banáš, Mária Ferenčuhová, Timotea Vráblová, Martin Hak, Danuša Dragulová-Faktorová, Ján Pochanič a p., ktorí boli zaradení do pestrej ponuky. Knižnica Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala za svoje výsledky historicky prvé ocenenie „Knižnica roka“.

Za verejným uznaním sa skrývajú výsledky práce celého tímu zamestnancov, z ktorých každý svojimi profesionálnymi aktivitami prispel k tomuto úspechu. Činnosť a výsledky knižnice neunikli pozornosti Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského zväzu knižníc a Zväzu slovenských knihovníkov, ktoré sa dohodli
na nominácii Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou za tento titul v roku 2018. Knižnica pravidelne spolupracuje so sociálne znevýhodnenými
a marginalizovanými skupinami. Prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích podujatí im poskytuje priestor a príležitostí na získavanie nových informácií, kultúrny rozvoj, rozvoj čitateľskej gramotnosti a šírenie všeobecného prehľadu a vedomostí.

V roku 2020 sa deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia zúčastnili rôznych zážitkových čítaní, čítania ľudových rozprávok a vzdelávacích prednášok,
na ktorých sa dozvedeli veľa nových informácií o rôznych literárnych žánroch. Pre tieto skupiny bolo doteraz pripravených 12 kultúrnych a vzdelávacích podujatí s účasťou celkom 122 detí a mladých ľudí. Pre mentálne a telesne postihnuté deti z DSS vo Vranove nad Topľou knižnica zorganizovala aktivitu s názvom Trinásta komora, ktorej výsledkom bola výstava umeleckých diel pre deti ako dôkaz toho, že aj deti majú čo povedať svetu.

Knižnica dlhodobo spolupracuje s materskými a základnými školami v regióne. Ďalšími partnermi pre spoluprácu sú Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou a Spojená škola pre telesne postihnuté deti. Pre spomínané cieľové skupiny sú pripravené literárne plátna  (napr. Pipi dlhá pančucha, Mimi a Líza, O snehuliakovi s horúcim srdcom …), osvetové aktivity (napr. Dejiny Vranova nad Topľou, Aesop a svet bájok, Mária Ďuríčková …), diskusie s autormi, bibliografické a informatické vzdelávanie.

Žiaci základných škôl sa zúčastňujú regionálnej literárno-výtvarnej súťaže Čítačka s písačkou, ktorá je zameraná na rozvoj literárnych a umeleckých schopností.
Deti sú zapojené aj do projektov komiksov s názvom Komiksiáda alebo Komiksom k čítaniu, kde majú možnosť vytvoriť komiks. Všetky vytvorené diela hodnotia odborníci, napr. spisovateľka p. Verešpejová, ilustrátor p. Regitko, spisovateľ Karpinský. Knižnica poskytuje všetkým vekovým skupinám od 0 do 24 rokov možnosti voľnočasových
aktivít – tvorivé dielne, X-box, spoločenské hry.

Knižnica pripravuje pre Rómov množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Pre rómsku komunitu bolo zorganizované podujatie s názvom Rómske rozprávky – romane paramise. Cieľom aktivít bolo priviesť rómske deti ku knihe, vzbudiť v nich snahu vzdelávať a rozvíjať ich umelecké schopnosti, podporovať prirodzené hudobné nadanie.

Projekty s názvom Pomôžeme Rómom pri zlepšovaní ich života I. a Pomôžeme Rómom pri zlepšovaní ich života II., boli zamerané na zlepšenie života Rómov, súčasťou aktivít bola konferencia na túto tému, zážitkové čítanie z kníh Eleny Lackovej, workshop pre mladých, výtvarné aktivity, nemecký jazyk v knižnici pre deti a mládež, nemecký jazyk v r. knižnica pre dospelých. V rámci kultúrneho rozvoja Rómov boli pripravené aktivity zamerané na prezentáciu úspešných Rómov ako Zdenka Mahajová alebo Oľga Tokolyová.

Knižnica dlhodobo spolupracuje na príprave a realizácii kultúrnych, spoločenských podujatí s rôznymi subjektmi v okrese Vranov nad Topľou, ako sú mestské úrady
a obecné knižnice, občianske združenia a školské kluby. Knižnica má skúsenosti
so získavaním mimorozpočtových zdrojov na aktivity z Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Knižnica Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa úspešne zapojila
do programu Erasmus+ s projektom Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky
v Prahe. Projekt bol zameraný na pozorovacie úlohy uskutočňované v Národnej knižnici Českej republiky s cieľom skvalitniť vzdelávacie akcie pre dospelých v knižnici. Cieľom programu Erasmus+ je zvýšiť kvalitu vzdelávania dospelých v celej Európe; poskytuje odborníkom pracujúcim v rezorte školstva príležitosti navzájom sa učiť a budovať strategické partnerstvá; zameriava sa na bežné problémy, ako je uznávanie zručností získaných mimo systému formálneho vzdelávania; Program Erasmus+ zlepší prístup
k vzdelávaniu dospelých a zlepší zručnosti občanov v celej Európe.

V roku 2020 bola knižnica opäť úspešná pri uchádzaní sa o ďalší projekt s názvom Inovatívne trendy zo zahraničných knižníc, ktorý zahŕňa aktivity týkajúce sa sledovania vzdelávacích príležitostí v partnerských knižniciach v Poľsku a Dánsku. Cieľom projektov je: mobilita zamestnancov Hornozemplínskej knižnice zameraná na získanie informácií, skúseností, praktických zručností a oboznámenie sa s najnovšími trendmi v poskytovaní služieb pre verejnosť a službách podporujúcich informačnú gramotnosť.

Knižnica zároveň získala skúsenosti zo spolupráce a partnerstva pri realizácii projektov.
V spolupráci s partnerom s názvom Informačný a vzdelávací inštitút usporiadali výstavu Spoznávajte Slovensko, ktorá bola udelená z iniciatívy Európskej komisie Mládež v akcii.

V spolupráci s obcou Dlhé Klčovo a obecnou knižnicou v obci Dlhé Klčovo boli realizované projekty tréningu pamäti. V spolupráci s Mestskou knižnicou na Banskom boli pre deti a mládež realizované aktivity na podporu čítania (Čítačka s písačkou, Prečítané leto a Maratón čítania). Rómske deti navštevujúce Centrum voľného času v Nižnom Hrabovci boli aktívnymi účastníkmi letných štvrtkov a tvorivých dielní, ktoré pripravila knižnica Hornozemplínska knižnica. Uchádzač dlhodobo spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou v Jastrabí nad Topľou, ktorá je tiež partnerom podujatia Letné štvrtky v knižnici, pripravuje a vedie výtvarné a tvorivé dielne pre deti a mládež.

 

Projektová zmluva projektu Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínskej knižnice.: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5906569/

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou: https://kniznicavranov.sk/

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.