NÓRSKE GRANTY

Základné informácie

 • Kód projektu: LDI01004
 • Názov projektu: Multifunkčné centrum 4.0
 • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: The Prešov self-governing region
 • Okres realizácie projektu: Vranov nad Topľou
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
 • Prijímateľ: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
 • Webová stránka projektu: https://multifunkcnecentrumvranov.sk/
 • Status: Active
 • Projektová zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5906569/
 • Partneri projektu:
  Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov
  Adresa: Nižný Hrušov 588
  094 22 Nižný Hrušov
  E-mail: informacnyavzdelavaciinstitut1@gmail.com
  Tel.: 0908 348 327
  IČO: 422 48 418
  DIČ: 20 23 48 76 20
  Viac tu: https://www.informacnyavzdelavaciinstitut.sk/
  Partner Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov vykonáva aktivity v oblasti kultúry a vzdelávania v Prešovskom kraji pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómske deti a mládež. Partner je zodpovedný za pomoc pri realizácii projektových aktivít 1 – 3 a jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Diskriminácia – nehovorme o tom, prispeje k publicite projektu, prispeje k získaniu externých finančných zdrojov. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať nové metódy práce s deťmi na Slovensku. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou v oblasti kultúrneho vzdelávania. Očakáva sa, že partnerstvo rozšíri vedomosti a skúsenosti z projektu medzi neziskové organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Odkaz na partnera projektu: https://www.informacnyavzdelavaciinstitut.sk/.

  Obec Dlhé Klčovo
  Adresa: Dlhá 173/84
  094 13 Sačurov
  E-mail: obec@dlheklcovo.sk
  Tel.: 057/4882491
  IČO: 003 32 356
  DIČ: 20 20 64 09 74
  Viac tu: https://www.dlheklcovo.sk/.
  Partner Obec Dlhé Klčovo je predmetom verejnej správy, pre obyvateľov obce realizuje aktivity v kultúre, školstve a športe. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 3. Jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii umeleckého a kultúrneho vzdelávania, zdravia a zdravého životného štýlu, diskriminácie – nebojme sa o tom hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu a poskytovaniu nových služieb pre deti a mládež v Dlhom Klčove. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať si tieto metódy práce s deťmi v obci Dlhé Klčovo. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou. Očakáva sa, že partnerstvo umožní šíriť vedomosti a skúsenosti z projektu medzi obcami pomocou webových stránok a soc. sietí. Samospráva rozšíri skúsenosti z projektu v Združení miest a obcí regiónu Vranov nad Topľou. Odkaz na partnera projektu: https://www.dlheklcovo.sk/.

  Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
  Adresa: Jastrabie nad Topľou 112
  094 35 Jastrabie nad Topľou
  E-mail: zusjastrabie@zusjastrabie.sk
  Tel.: +421 917 126 647
  IČO: 422 32 368
  DIČ: 20 23 34 33 99
  Viac tu: http://zusjastrabie.sk/sk/.
  Partner Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou je vzdelávacie zariadenie, ktoré realizuje vzdelávacie aktivity v kultúre a umení. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 4. Jeho know-how navyše prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovať služby a infraštruktúru pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Výtvarné a kultúrne vzdelávanie, Zdravie a zdravý životný štýl, Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu. Odkaz na partnera projektu: http://zusjastrabie.sk/sk/.

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 594 519 €


Názov programu:
Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
Názov projektu: Multifunkčné centrum 4.0
Číslo projektu: LDI01004

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Popis projektu

Okres Vranov nad Topľou patrí medzi najmenej rozvinuté okresy s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom rómskeho obyvateľstva. Sociálny a ekonomický rozvoj okresu zaostáva za vyspelejšími okresmi Slovenska, čo má za následok aj zhoršovanie postavenia detí a mládeže. Projekt sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí. Umožňuje im získať vedomosti v oblasti zdravia, zlepšuje vyhliadky na zamestnanie, umožňuje umelecké a kultúrne vzdelávanie, umožňuje antidiskriminačné vzdelávanie, pomáha zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispieva k inklúzii Rómov. V projekte sa uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdravie, zamestnanosť, antidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sú aktivity zamerané na zlepšenie jazykových zručností, prípravu na pracovný pohovor, zlepšenie IKT zručností potrebných pri práci, získanie vedomostí o základných hygienických návykoch, prevenciu rôznych závislostí a zdravé stravovanie.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Poďakovanie za podporu

Multifunkčné centrum 4.0 získal grant z Nórska v sume 594 519 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

The Multifunctional Center 4.0 benefits from a € 594,519 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of €. The aim of the project is to provide services and infrastructure to vulnerable children and youth in the Vranov nad Topľou district.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

Viac informácií nájdete tu:

www.eeagrants.sk/projekty/multifunkcne-centrum-4.0/