Komunitná knižnica XII. – 3. deň

sep 26, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII..

V tretí deň (21.9.2022) odborného seminára s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. sme sa venovali komunitným aktivitám s rómskou mládežou.
Cieľom seminára je prezentovať komunitné aktivity, ktoré knižnice realizujú, s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia, výmenou poznatkov a skúseností. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
3. deň Komunitnej knižnice XII. a jeho program:

Prof. PhDr. Beáta BALOGOVÁ, PhD. MBA: Integrácia rómskej mládeže vplyvom náboženských spoločenstiev vo vybraných lokalitách

Profesorka Balogová nám odprezentovala výskumy s rómskou mládežou na východnom Slovensku. Aký je vplyv náboženských spoločenstiev vo vybraných lokalitách východného Slovenska, čomu predchádzal výskum a aké boli očakávania výskumu boli perfektne zhrnuté v precíznom príspevku, ktorý zaujal všetkých prítomných.

Mgr. Miroslava SÁBELOVÁ: Rómsky asistent ve verejné knihovne

Rómsky asistent vo verejnej knižnici – prezentácia skúseností pobočiek Knihovny města Ostravy, v kterej pomáha rómsk asistent, zhrnutie doterajšej praxe, úspechov i neúspechov na poli práce s rómskymi deťmi a mládežou.

Mgr. PaedDr. Renáta OCILKOVÁ: Efektívne nástroje v práci s rómskou komunitou

Príspevok Efektívne nástroje v práci s rómskou komunitou má za cieľ popísať základné rozdelenie nástrojov a podporných prístupov v práci s marginalizovanou rómskou komunitou, a následne priblížiť jeden z nich podľa skúseností z terénu. Jednému z prístupov v práci s Rómami z vylúčených komunít – pastoračnej a misijnej práci – sa venuje kniha Nositelia nádeje, ktorú autorka zostavila po niekoľkoročnom poznávaní problematiky, spolupráce s ľuďmi z terénu i vlastnom pôsobení v niektorých rómskych komunitách, zvlášť prácou so ženami. Kniha Nositelia nádeje je prvá svojho druhu a obsahuje okrem prehľadu pastoračných diel v rómskych komunitách taktiež závery vedeckej štúdie Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied „Boh medzi bariérami – Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“. Táto štúdia bude taktiež predstavená v rámci príspevku Efektívne nástroje v práci s rómskou komunitou.

Reinert MITHASSEL: Skúsenosti s prácou s mládežou z Osla

Knižnica Deichman Bjørvika sa nachádza medzi operou a hlavnou stanicou v meste Oslo. Je modernou verejnou knižnicou na svetovej úrovni. Architektúra knižnice úzko súvisí s jej úlohou verejného priestoru. Nová knižnica je ďalším stavebným prvkom rozvoja prístavnej oblasti vedľa budovy novej opery. Kryštalický vzhľad budovy je odvodený od okolitej zástavby. Jadro novej Deichmannovej knižnice je založený na svetle a priestore a súvislých diagonálnych pohľadoch vytvorených medzi vnútornými priestormi knižnice a okolitými ulicami a námestiami. Prostredníctvom podlahových dosiek je knižnica spojená s mestom vonku. Interiér knižnice je usporiadaný pomocou svetelnej šachty, ktorá vytvára plynulý prechod do vonkajšieho priestoru a prepája jednotlivé poschodia. Knižnica má sofistikovanú sklenenú trojvrstvovú fasádu, ktorá rozptyľuje slnečné svetlo a dodáva interiéru pokojný pocit. V noci budova žiari a mení svoj vzhľad odrážajúci na všetky rôzne aktivity a udalosti v knižnici.

Mgr. Diana VASIĽOVÁ – Mgr. Marianna BAČOVČINOVÁ: Komunitné aktivity s rómskou mládežou vo Vranove nad Topľou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Mgr. Zora KALMANOVÁ: Hurá do lesa

S rómskou komunitou pracuje Turčianska knižnica v Martine už dlhé roky. Najmä pre deti pravidelne pripravuje vzdelávacie, ale aj relaxačné a hudobno-zábavné podujatia. Zámerom predkladaného príspevku je predstaviť projekt Hurá do lesa, ktorý sa podarilo v roku 2021 realizovať s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Pracovníci knižnice v rámci neho zorganizovali pre deti zo Špeciálnej školy na Mudroňovej ulici v Martine 8 zážitkových prednášok, dve tvorivé dielne a výstavu ich výtvarných prác. Prezentácie o faune a flóre Veľkej Fatry odborne pripravili a odprednášali lektori zo Štátnej ochrany prírody SR NP Veľká Fatra Ľudovít Remeník a Ing. Juraj Žiak. Cieľom projektu bolo podporiť neformálne vzdelávanie zdravotne a mentálne znevýhodnených detí (predovšetkým rómskeho pôvodu), priniesť im do života nové stimuly a napĺňať ich vzdelávacie a kultúrne potreby.

Mgr. Zuzana ŠVECOVÁ: Komunitné aktivity v Humennom

Vihorlatská knižnica od roku 2020 pravidelne spolupracuje s Komunitným centrom Humenné. Komunitné centrum poskytuje členom marginalizovanej rómskej komunity viaceré služby, od pomoci na úradoch pre dospelých, cez zabezpečenie základnej starostlivosti až po poskytovanie priestoru na zmysluplné trávenie času pre deti predškolského i školského veku. Knihovníčka z knižnice každý mesiac prichádza do centra, kde sa s deťmi stretáva na podujatiach nazvaných Práca s príbehom. O skúsenostiach s čítaním rómskych detí, o ich rozvoji a vybudovaní malej knižnice priamo v centre porozprávala Mgr. Zuzana Švecová.

Mgr. Katarína JAVORSKÁ – Ing. Tomáš KEPIČ – Radoslav MITRO: Všetci sme rovnakí ľudia

Príspevok bol zameraný na cieľ projektu „Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých“, čo plánuje mesto Snina dosiahnuť. Predstavili nám partnerov projektu, odprezentovali výstupy projektu a výzvy, ktoré tvoria súčasť implementácie projektu.

Tertí deň Komunitnej knižnice XII. v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 sa niesol v znamení rómskych aktivít. Ďakujeme všetkým prítomným za príjemnú atmosféru a za hodnotnú účasť. Spolu tvoríme silnú komunitu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

September v Multifunkčnom centre 4.0

Komunitná knižnica XII. – 2. deň