Priebežná konferencia – Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých

jún 9, 2022

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 zúčastnila Priebežnej konferencie mesta Snina: Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých, na ktorej predstavila projekt Multifunkčné centrum 4.0.

Projekt Multifunkčné centrum 4.0 predstavila koordinátorka projektu Mgr. Diana Vasiľová, ktorá priblížila ciele, víziu projektu a aktivity projektu. Ponúkla pohľad na pomoc v riešení s rómskou komunitou v okrese Vranov nad Topľou, ktorá je hlavným cieľom projektu Multifunkčné centrum 4.0. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Multifunkčné centrum 4.0 sa chce aj touto cestou poďakovať mestu Snina za pozvanie a prijatie na Priebežnej konferencii. Sme radi, že Multifunkčné centrum vo Vranove nad Topľou sa dostalo do povedomia širokej verejnosti a dostalo uznania vďaky a veľkej podpory.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

Letná škola anglického jazyka