Podpora zamestnanosti mladých ľudí

okt 18, 2021

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Cieľom tejto aktivity je zvýšiť možnosti zamestnania mladých ľudí ohrozených chudobou
z najmenej rozvinutého okresu, zlepšiť ich jazykové znalosti, pripraviť ich na pracovný pohovor, zlepšiť ich zručnosti v oblasti IKT a poskytnúť mladým ľuďom čo najlepší súbor zručností pre zamestnanie a úspešnosť na trhu práce.

Aktivita bude organizovaná pre stredoškolskú mládež (rómsku alebo nerómsku mládež).

Aktivita bude zahŕňať:

1. jazykové kurzy: dvojmesačné kurzy anglického a nemeckého jazyka (základy alebo zlepšenie nemeckého a anglického jazyka, komunikácia v nemčine a angličtine, písomná komunikácia v nemčine a angličtine);

2. kurz: Príprava na pracovný pohovor (napísanie potrebných dokumentov – formulár žiadosti o zamestnanie, životopis, priebeh pohovoru, hľadanie zamestnania, podpora
a príležitosti pri začatí podnikania);

3. kurz: Využitie IKT v zamestnaní (teoretický úvod do IKT, využívanie sociálnych sietí, možnosti používania mobilných telefónov a smartfónov, práca s notebookom).

Realizácia aktivity pomôže dosiahnuť tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miest, počet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivity, počet osôb ohrozených chudobou pomocou služieb poskytovaných podporovanými strediskami mládeže, počet zriadených alebo podporovaných multifunkčných mládežníckych centier, počet právnických osôb zapojených do projektov, počet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami.

 

Očakávaný harmonogram aktivít:
Jazykové kurzy (angličtina a nemčina) – jesenný a jarný kurz, trvajúci 7 týždňov, február – marec 2022, november – december 2023.

Príprava na pracovný pohovor – podľa požiadaviek klientov, máj 2022, apríl 2023.

Používanie IKTmarec – apríl 2023.

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou, pre mladých ľudí z iných centier, ako aj pre mladých ľudí, ktorí nebudú organizovaní v centrách.

Aktivita sa bude realizovať v spolupráci s dvoma terénnymi pracovníkmi.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Reportáž RTVS o Multifunkčnom centre 4.0