Otváracia konferencia

okt 8, 2021

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás srdečne pozýva na otváraciu konferenciu grantového projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0.

Konferencia sa uskutoční dňa 23.11.2021 v čase od 10.00 do 13.30 prostredníctvom online platformy Microsoft Teams. Aktivita je podporená z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatreniazdravie, zamestnanosť, antidiskriminácia a vzdelávanie.

Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Výchova k umeniu a kultúre, Diskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Aktivity sú zamerané na zlepšenie jazykových schopností, prípravu na pracovný pohovor, zdokonalenie zručností IKT potrebných pri práci, získanie vedomostí o základných hygienických návykoch, prevenciu rôznych závislostí a zdravé stravovanie. Tieto činnosti umožnia rozvoj čitateľskej gramotnosti, tanca, divadla, výtvarného umenia, rozvoj fantázie a tvorivosti v Makerspace. Plánované aktivity sú zamerané na ochranu a prevenciu detí a mladých ľudí pred šikanovaním, kyberšikanou a podporu sociálneho začlenenia pomocou kultúrnych a umeleckých aktivít.

Mnoho aktivít sa bude realizovať ako prekrývajúce sa aktivity medzi rómskymi a nerómskymi komunitami s cieľom zabezpečiť inklúziu Rómov a eliminovať predsudky voči Rómom (napr. Festival RomLIT, Kráľ čitateľov, Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, Noc s Andersenom, Čitateľský maratón, Komunitná knižnica, Celé Slovensko číta deťom, Týždeň slovenských knižníc, Kronika rómskej rodiny – prednášky o živote Rómov, Týždeň rómskej kultúry, Romano kašt, Letné štvrtky, Kultúra a umenie bez diskriminácie, Krotitelia prejavov, STOP šikanovaniu).

Súčasťou projektu budú aj aktivity pre komunitu – pre mladých rodičov, pre rómsku komunitu. Z tohto projektu budú mať prospech deti predškolského veku, školáci, stredoškolská mládež, mladí rodičia, stredoškolská mládež, rómska komunita. Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, budúdo projektu zapojení dvaja skúsení terénni sociálni pracovníci.

Súčasťou projektu sú propagačné činnosti a podporné činnosti. Žiadateľ v spolupráci s partnermi projektu pripravil komunikačný plán počas fázy prípravy projektu s cieľom zvýšiť povedomie o projektových aktivitách a podpore z finančného mechanizmu, existencie finančného mechanizmu, programu, jeho cieľov a spolupráce s poskytovateľom implementácie projektu. Projekt poskytuje cieľovým skupinám priame výhody.

 

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

 

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Multifunkčné centrum 4.0