Multifunkčné centrum 4.0

sep 28, 2021

 

Okres Vranov nad Topľou je jedným z najmenej rozvinutých okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva žijúceho v tomto okrese. Sociálno-ekonomický rozvoj okresu zaostáva za rozvinutejšími okresmi Slovenska, čo má za následok aj zhoršenie postavenia detí a mládeže.

Zraniteľné deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou nemajú dostatočný prístup k širšiemu spektru mimoškolských a voľnočasových aktivít, majú menej príležitostí na osobný rozvoj a zručnosti, ktoré im majú pomôcť uspieť v živote, ako aj úspech v zamestnanosti a spoločnosti.

Projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti a mladých ľudí. Umožňuje cieľovej skupine získať vedomosti v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, zlepšuje vyhliadky na zamestnanie, umožňuje umelecké a kultúrne vzdelávanie, umožňuje antidiskriminačné vzdelávanie, pomáha zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispieva k inklúzii Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Ďakujeme za podporu! Hornozemplínska knižnica získala grant z Nórska v sume 594 519 €.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Dramatizovaná rozprávka Išlo vajce na vandrovku