Zdravie a zdravý životný štýl

sep 28, 2021

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Aktivita č. 2 je zameraná na zlepšenie podmienok detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením v starostlivosti o zdravie, ochranu zdravia a podporu zdravého životného štýlu s cieľom poskytnúť deťom a mladým ľuďom vedomosti o hygienických návykoch, predchádzaní rôznym závislostiam a znalosti o zdravej výžive.

Aktivita bude organizovaná pre deti predškolského veku, školského veku, stredoškolskú mládež a mladých rodičov.

V rámci aktivity sa budú realizovať tieto programy:

1. program: Prevencia závislostí u detí a mládeže – cyklus interaktívnych prednášok (zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier), zapojenie do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí, prevencia závislostí. Program budú prednášať skúsení lektori, s ktorými žiadateľ realizoval podobné aktivity,

2. program: Piatkový program pre matky – služba pre mladých rodičov (matky a otcov), príprava mladých ľudí na ich rodičovstvo (vzdelávanie a starostlivosť o malé deti, zvládanie stresu, zdravotná starostlivosť o deti, najčastejšie detské choroby, psychohygiena rodičov), program bude organizovaný v spolupráci s pediatrom a skúsenými matkami. Žiadateľ už podobný program implementoval.

3. program: Zdravé dieťa a zdravá výživa – vzdelávacie aktivity pre deti a mládež so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive s lektorom zo zdravotnej poisťovne Dôvera, ktoré budú podporené ukážkami prípravy a ochutnávky zdravej výživy.

4. program: Šport a pohyb a aktivity – športové aktivity vytvárajú príležitosti na vzájomné spoznávanie, nadväzovanie kontaktov, priateľstiev, upevňovanie sociálnych kontaktov, preklenovacie aktivity medzi rómskymi a nerómskymi komunitami (napr. Loptové hry, turistika, tanec a pod.)

Dosiahnu sa tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miest, počet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúknuť deťom a mladým ľuďom viac voľnočasových aktivít, počet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované strediskami mládeže, počet zriadených multifunkčných stredísk mládeže, počet právnických osôb zapojených do projektu, počet projektov realizovaných v rámci viacúrovňových a mnohostranných miestnych partnerstiev, počet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami, priemerné predĺženie doby, do ktorej je centrum pre deti a mládež dlhšie otvorené.

 

Očakávaný harmonogram:
Program prevencie závislostí pre deti a mladých ľudí – apríl – máj 2022.

Piatkový program pre matky – júl 2022 – august 2022, apríl 2023.

Zdravé dieťa a zdravá výživa – november 2022, marec 2023.

Športové a pohybové aktivity – júl 2022 , apríl 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,
centráNižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Išlo vajce na vandrovku