AKTIVITY PROJEKTU

 

AKTIVITY PROJEKTU

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Zdravie a zdravý životný štýl

Umelecké a kultúrne vzdelávanie

Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Projektová zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5906569/

Partneri projektu:
Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov vykonáva aktivity v oblasti kultúry a vzdelávania v Prešovskom kraji pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómske deti a mládež. Partner je zodpovedný za pomoc pri realizácii projektových aktivít 1 – 3 a jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Diskriminácia – nehovorme o tom, prispeje k publicite projektu, prispeje k získaniu externých finančných zdrojov. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať nové metódy práce s deťmi na Slovensku. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou v oblasti kultúrneho vzdelávania. Očakáva sa, že partnerstvo rozšíri vedomosti a skúsenosti z projektu medzi neziskové organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Odkaz na partnera projektu: https://www.informacnyavzdelavaciinstitut.sk/.

Obec Dlhé Klčovo je predmetom verejnej správy, pre obyvateľov obce realizuje aktivity v kultúre, školstve a športe. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 3. Jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii umeleckého a kultúrneho vzdelávania, zdravia a zdravého životného štýlu, diskriminácie – nebojme sa o tom hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu a poskytovaniu nových služieb pre deti a mládež v Dlhom Klčove. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať si tieto metódy práce s deťmi v obci Dlhé Klčovo. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou. Očakáva sa, že partnerstvo umožní šíriť vedomosti a skúsenosti z projektu medzi obcami pomocou webových stránok a soc. sietí. Samospráva rozšíri skúsenosti z projektu v Združení miest a obcí regiónu Vranov nad Topľou. Odkaz na partnera projektu: https://www.dlheklcovo.sk/.
                                        
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou je vzdelávacie zariadenie, ktoré realizuje vzdelávacie aktivity v kultúre a umení. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 4. Jeho know-how navyše prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovať služby a infraštruktúru pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Výtvarné a kultúrne vzdelávanie, Zdravie a zdravý životný štýl, Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu. Odkaz na partnera projektu: http://zusjastrabie.sk/sk/.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

The Norway Grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3. bilion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norwax Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2013. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 biolion. The priorities fot this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate CHange and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

 

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

NÓRSKE GRANTY

November v Multifunkčnom centre 4.0

 

Október v Multifunkčnom centre 4.0

September v Multifunkčnom centre 4.0

August v Multifunkčnom centre 4.0

Júl v Multifunkčnom centre 4.0

Jún v Multifunkčnom centre 4.0

Máj v Multifunkčnom centre 4.0

Apríl v Multifunkčnom centre 4.0

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Február v Multifunkčnom centre 4.0

Január v Multifunkčnom centre 4.0