Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Aktivita č. 4 je zameraná na ochranu a prevenciu detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením z akejkoľvek formy a prejavu diskriminácie.

Cieľom aktivity č. 4 je poskytnúť deťom a mladým ľuďom vedomosti a schopnosť rozpoznávať diskrimináciu, jej prejavy, antidiskriminačným spôsobom vzdelávať deti a mladých ľudí.

Táto aktivita bude zahŕňať:
1. program: Krotitelia displejov – program zameraný na ochranu a prevenciu detí
a mladých ľudí pred kyberšikanou, zahŕňa aktivity zamerané na rozpoznávanie prejavov
a prejavov kyberšikany, aktivity na rozvoj schopnosti aktívne sa brániť, keď sú ohrození; aktivity na zvýšenie citlivosti na svoje skúsenosti a skúsenosti ostatných, podpora zodpovedného správania na internete,

2. program: Cyklus kultúrnych podujatí s názvom Kultúra a umenie bez diskriminácie – aktivity zamerané na podporu sociálneho začlenenia vo všeobecnosti s využitím kultúrnych a umeleckých aktivít (Rómske Vianoce, tvorivé dielne, umelecké výstavy, divadelné aktivity atď.). Kultúrne činnosti zamerané na boj proti rozdielom spôsobeným rasovým alebo etnickým pôvodom, náboženstvom, vekom, pohlavím alebo sexuálnou orientáciou, kultúrne aktivity zamerané na miešanie Rómov a Nerómov.

3. program: Semináre STOP šikanovaniu – semináre zamerané na prevenciu šikanovania detí a mladých ľudí v škole, priame a nepriame formy šikanovania, prejavy agresívneho správania na fyzickej, psychickej a verbálnej báze, aktivity na zlepšenie psychosociálnej klímy v prostredí školy.

Realizáciou tejto aktivity sa dosiahnu tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miest, počet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivity, počet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované mládežníckymi centrami, počet projektov multifunkčných mládežníckych centier realizovaných v rámci viacúrovňových a mnohostranných miestnych partnerstiev, počet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami, priemerné predĺženie doby, do ktorej je centrum pre deti a mládež dlhšie otvorené.

Očakávaný časový harmonogram aktivít:
Program Display Tamers – september 2022.

Kultúra a umenie bez diskriminácie – december 2022.

ZASTAVTE šikanu – január 2023.

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,
centráNižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

The Norway Grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3. bilion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norwax Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2013. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 biolion. The priorities fot this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate CHange and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

NÓRSKE GRANTY

Marec v Multifunkčnom centre 4.0

Išlo vajce na vandrovku – Knihy sú skvelé