O projekte

 

Okres Vranov nad Topľou je jedným z najmenej rozvinutých okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom rómskeho obyvateľstva žijúceho v tomto okrese. Sociálno-ekonomický rozvoj okresu zaostáva za rozvinutejšími okresmi Slovenska, čo má za následok aj zhoršenie postavenia detí a mládeže. Zraniteľné deti a mladí ľudia
zo sociálne znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou nemajú dostatočný prístup k širšiemu spektru mimoškolských a voľnočasových aktivít, majú menej príležitostí na osobný rozvoj a zručnosti, ktoré im majú pomôcť uspieť v živote, ako aj úspech v zamestnanosti a spoločnosti.

Projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) sa zameriava na nedostatok príležitostí pre deti
a mladých ľudí. Umožňuje cieľovej skupine získať vedomosti v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, zlepšuje vyhliadky na zamestnanie, umožňuje umelecké a kultúrne vzdelávanie, umožňuje antidiskriminačné vzdelávanie, pomáha zlepšovať osobný rozvoj detí a mladých ľudí a prispieva k inklúzii Rómov.

Projekt je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Vranova nad Topľou 2015 – 2020. Všetky opatrenia, ktoré sa budú v projekte riešiť – zamestnanosť, zdravie, vzdelávanie, antidiskriminácia – sú zahrnuté v strategických cieľoch a opatreniach Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Projekt je v súlade s akčným plánom Vranov nad Topľou.

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja.

Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdravie, zamestnanosť, antidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Výchova k umeniu a kultúre, Diskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

Aktivity sú zamerané na zlepšenie jazykových schopností, prípravu na pracovný pohovor, zdokonalenie zručností IKT potrebných pri práci, získanie vedomostí o základných hygienických návykoch, prevenciu rôznych závislostí a zdravé stravovanie. Tieto činnosti umožnia rozvoj čitateľskej gramotnosti, tanca, divadla, výtvarného umenia, rozvoj fantázie a tvorivosti v Makerspace.

Plánované aktivity sú zamerané na ochranu a prevenciu detí a mladých ľudí pred šikanovaním, kyberšikanou a podporu sociálneho začlenenia pomocou kultúrnych
a umeleckých aktivít. Mnoho aktivít sa bude realizovať ako prekrývajúce sa aktivity medzi rómskymi a nerómskymi komunitami s cieľom zabezpečiť inklúziu Rómov a eliminovať predsudky voči Rómom (napr. Festival RomLIT, Kráľ čitateľov, Komiksiáda alebo Komiksom k čítaniu, Noc s Andersenom, Čitateľský maratón, Komunitná knižnica, Celé Slovensko číta deťom, Týždeň slovenských knižníc, Kronika rómskej rodiny – prednášky o živote Rómov, Týždeň rómskej kultúry, Romano kašt, Letné štvrtky, Kultúra a umenie bez diskriminácie, Krotitelia prejavov, STOP šikanovaniu).

Súčasťou projektu budú aj aktivity pre komunitu – pre mladých rodičov rómskej komunity. Z tohto projektu budú mať prospech deti predškolského veku, školáci, stredoškolská mládež, mladí rodičia, stredoškolská mládež, rómska komunita.

Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, budú do projektu zapojení dvaja skúsení terénni sociálni pracovníci.

Súčasťou projektu sú propagačné činnosti a podporné činnosti.

Žiadateľ v spolupráci s partnermi projektu pripravil komunikačný plán počas fázy prípravy projektu s cieľom zvýšiť povedomie o projektových aktivitách a podpore
z finančného mechanizmu, existencie finančného mechanizmu, programu, jeho cieľov
a spolupráce s poskytovateľom implementácie projektu.

Počas projektu budú prebiehať spoločné informačné aktivity (otváracia konferencia, záverečná konferencia, podujatie Komunitná knižnica). Nebudú chýbať správy a články
v miestnych regionálnych médiách, propagačné materiály, zborníky.

Multifunkčné centrum vo Vranove nad Topľou bude vybavené audiovizuálnou technikou, ktorá sa využije pri realizácii aktivít pre deti a mládež v celom regióne Vranov nad Topľou. Technické vybavenie bude slúžiť rómskym a nerómskym deťom a mladým ľuďom za účelom prepojenia kultúr.

 

Názov programu:

Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Názov projektu:

Multifunkčné centrum 4.0

Číslo projektu: LDI01004

Projektová zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5906569/

Partneri projektu:
Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov
Adresa: Nižný Hrušov 588
094 22 Nižný Hrušov
E-mail: informacnyavzdelavaciinstitut1@gmail.com
Tel.: 0908 348 327
IČO: 422 48 418
DIČ: 20 23 48 76 20
Viac tu: https://www.informacnyavzdelavaciinstitut.sk/
Partner Informačný a vzdelávací inštitút Nižný Hrušov vykonáva aktivity v oblasti kultúry a vzdelávania v Prešovskom kraji pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómske deti a mládež. Partner je zodpovedný za pomoc pri realizácii projektových aktivít 1 – 3 a jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Podpora zamestnanosti mladých ľudí, Zdravie a zdravý životný štýl, Umelecké a kultúrne vzdelávanie, Diskriminácia – nehovorme o tom, prispeje k publicite projektu, prispeje k získaniu externých finančných zdrojov. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať nové metódy práce s deťmi na Slovensku. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou v oblasti kultúrneho vzdelávania. Očakáva sa, že partnerstvo rozšíri vedomosti a skúsenosti z projektu medzi neziskové organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Odkaz na partnera projektu: https://www.informacnyavzdelavaciinstitut.sk/.

Obec Dlhé Klčovo
Adresa: Dlhá 173/84
094 13 Sačurov
E-mail: obec@dlheklcovo.sk
Tel.: 057/4882491
IČO: 003 32 356
DIČ: 20 20 64 09 74
Viac tu: https://www.dlheklcovo.sk/.
Partner Obec Dlhé Klčovo je predmetom verejnej správy, pre obyvateľov obce realizuje aktivity v kultúre, školstve a športe. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 3. Jeho know-how prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovania služieb a infraštruktúry pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii umeleckého a kultúrneho vzdelávania, zdravia a zdravého životného štýlu, diskriminácie – nebojme sa o tom hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu a poskytovaniu nových služieb pre deti a mládež v Dlhom Klčove. Partnerstvo s nórskym partnerom pomôže slovenským partnerom získať vedomosti o práci s mládežou v Nórsku a vyskúšať si tieto metódy práce s deťmi v obci Dlhé Klčovo. Partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu v oblasti práce s mládežou. Očakáva sa, že partnerstvo umožní šíriť vedomosti a skúsenosti z projektu medzi obcami pomocou webových stránok a soc. sietí. Samospráva rozšíri skúsenosti z projektu v Združení miest a obcí regiónu Vranov nad Topľou. Odkaz na partnera projektu: https://www.dlheklcovo.sk/.

Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
Adresa: Jastrabie nad Topľou 112
094 35 Jastrabie nad Topľou
E-mail: zusjastrabie@zusjastrabie.sk
Tel.: +421 917 126 647
IČO: 422 32 368
DIČ: 20 23 34 33 99
Viac tu: http://zusjastrabie.sk/sk/.
Partner Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou je vzdelávacie zariadenie, ktoré realizuje vzdelávacie aktivity v kultúre a umení. Partner bude zodpovedný za aktivitu Výtvarné a kultúrne vzdelávanie a pomoc pri realizácii aktivít projektu č. 1, 2, 4. Jeho know-how navyše prispeje k úspešnej realizácii projektu. Cieľom projektu je posilniť sociálny a ekonomický rozvoj okresu Vranov nad Topľou s cieľom poskytovať služby a infraštruktúru pre deti a mládež vrátane rómskych detí a mládeže. Partnerstvo prispeje k úspešnej realizácii aktivít Výtvarné a kultúrne vzdelávanie, Zdravie a zdravý životný štýl, Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť. Prispeje k realizácii publicity projektu. Odkaz na partnera projektu: http://zusjastrabie.sk/sk/.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

The Norway Grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.
Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3. bilion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.
Norwax Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2013. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 biolion. The priorities fot this period are:
#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate CHange and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs
All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

 

Poďakovanie za podporu

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Multifunctional Center 4.0 benefits from a € 594,519 grant from Norway through the Norway Grants. The aim of the project is to provide services and infrastructure to vulnerable children and youth in the Vranov nad Topľou district.

 

Názov programu: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Názov projektu: Multifunkčné centrum 4.0

Číslo projektu: LDI01004

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja. Projekt uplatňuje integrovaný prístup zameraný na 4 opatrenia – zdraviezamestnanosťantidiskriminácia a vzdelávanie. Na dosiahnutie cieľa projektu sa budú pre deti a mládež realizovať tieto aktivity: Podpora zamestnanosti mladých ľudíZdravie a zdravý životný štýlVýchova k umeniu a kultúreDiskriminácia – nebojme sa o tom hovoriť.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“

 

 

Reportáž TV-B 52 o Multifunkčnom centre 4.0:

Vranov: Hornozemplínska knižnica získala Nórsky grant na podporu rómskych detí a mládeže