Zdravie a zdravý životný štýl

 

Aktivita č. 2 je zameraná na zlepšenie podmienok detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením v starostlivosti o zdravie, ochranu zdravia
a podporu zdravého životného štýlu s cieľom poskytnúť deťom a mladým ľuďom vedomosti o hygienických návykoch, predchádzaní rôznym závislostiam,
znalosti o zdravej výžive.

Aktivita bude organizovaná pre deti predškolského veku, školského veku, stredoškolskú mládež, mladých rodičov.

V rámci aktivity sa budú realizovať tieto programy:

1. program: Prevencia závislostí u detí a mládeže – cyklus interaktívnych prednášok (zameraných
na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť
od moderných technológií – závislosť od PC hier), zapojenie do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí, prevencia závislostí.
Program budú prednášať skúsení lektori, s ktorými žiadateľ realizoval podobné aktivity,

2. program: Piatkový program pre matky – služba pre mladých rodičov (matky a otcov), príprava mladých ľudí na ich rodičovstvo (vzdelávanie a starostlivosť o malé deti, zvládanie stresu, zdravotná starostlivosť o deti, najčastejšie detské choroby, psychohygiena rodičov).
Program bude organizovaný v spolupráci s pediatrom a skúsenými matkami.
Žiadateľ už podobný program implementoval.

3. program: Zdravé dieťa a zdravá výživa – vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
so zameraním na zdravie, hygienu a dentálnu hygienu, prednášky o zdravej výžive
s lektorom zo zdravotnej poisťovne Dôvera, ktoré budú podporené ukážkami prípravy
a ochutnávky zdravej výživy.

4. program: Šport a pohyb a aktivity – športové aktivity vytvárajú príležitosti
na vzájomné spoznávanie, nadväzovanie kontaktov, priateľstiev, upevňovanie sociálnych kontaktov, preklenovacie aktivity medzi rómskymi a nerómskymi komunitami
(napr. Loptové hry, turistika, tanec a pod.)

Dosiahnu sa tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miest, počet obcí
so zvýšenou schopnosťou ponúknuť deťom a mladým ľuďom viac voľnočasových aktivít, počet ľudí ohrozených chudobou využívajúcich služby poskytované strediskami mládeže, počet zriadených multifunkčných stredísk mládeže, počet právnických osôb zapojených do projektu, počet projektov realizovaných v rámci viacúrovňových a mnohostranných miestnych partnerstiev, počet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami, priemerné predĺženie doby, do ktorej je centrum pre deti a mládež dlhšie otvorené.

 

Očakávaný harmonogram:
Program prevencie závislostí pre deti a mladých ľudí – apríl – máj 2022.

Piatkový program pre matky – júl 2022 – august 2022, apríl 2023.

Zdravé dieťa a zdravá výživa – november 2022, marec 2023.

Športové a pohybové aktivity – júl 2022 , apríl 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,

centráNižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

The Norway Grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3. bilion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norwax Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2013. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 biolion. The priorities fot this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate CHange and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“