Umelecké a kultúrne vzdelávanie

Aktivita č. 3 je zameraná na zlepšenie podmienok detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym a ekonomickým vylúčením s cieľom podporiť deti a mladých ľudí v čitateľskej gramotnosti, literárnych stretnutiach, v rozvoji tanca, divadla, výtvarného umenia.

Aktivita bude organizovaná pre deti predškolského veku, školského veku, stredoškolskú mládež, rómske komunity.

1. program: Knihy sú skvelé – cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého
a kultúrneho vzdelávania, aktivity na prelínanie rómskych a nerómskych komunít,
napr. Čítačka s písačkou, Komiksom k čítaniu, Noc s Andersenom, Maratón čítania, Vranovské knihodni, Celé Slovensko číta deťom, Týždeň slovenských knižníc, aktivity pre rómsku komunitu – Kronika rómskej rodiny – prednášky o živote Rómov, Týždeň Rómskej kultúry, Romano kašt – aktivita na hľadanie rodokmeňa pre rómske deti a rodiny, školenia pamäti a pod.,

2. program: Letné štvrtky – letná škola pre zlyhávajúcich študentov, vzdelávacie aktivity na prelínanie rómskych a nerómskych komunít, pravidelné podujatia zamerané na tanec, divadlo, šport, výtvarné umenie, rozprávkový štvrtok, divadelný štvrtok, sci-fi – na planéte B 612 atď.,

3. program: literárne festivaly – RomLIT – cyklus literárnych stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi a ďalšie osobnosti kultúrneho a spoločenského života, prezentácia diel rómskych autorov, ktoré sa majú dostať do povedomia verejnosti, LIVE Vranov – reštart čítania – stretnutia so spisovateľmi,

4. seminár s názvom Komunitná knižnica 2022 – Slovenský seminár s medzinárodnou účasťou zameraný na prezentáciu činnosti knižníc, vízie, ako by mali moderné knižnice 21. storočia fungovať a aké služby majú poskytovať komunite, informačné podujatie zabezpečujúce publicitu,

5. workshop – Makerspace – spoločné pracovisko pre výrobu, objav a použitie rôznych zariadení od technických po netechnické, napr. šitie na šijacom stroji, práca – tlač na 3D tlačiarni, na workshopoch sa rozvíja 3D modelovanie, tvorivosť, fantázia a zručnosť, aktivita na zmiešanie rómskych a nerómskych komunít.

Realizáciou tejto aktivity sa dosiahnu tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miest, počet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivity, počet ľudí ohrozených chudobou pomocou služieb poskytovaných strediskami pre mládež, počet zriadených multifunkčných mládežníckych centier, počet právnických osôb zapojených do projektu, počet projektov realizovaných vo viacúrovňových a viacstranných miestnych partnerstvách, počet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami, priemerné predĺženie doby, do ktorej centrum pre deti a mládež je otvorené dlhšie.

 

Očakávaný časový harmonogram aktivít:
Knihy sú skvelé – cyklus aktivít sa bude realizovať počas celého obdobia implementácie projektu.

Letné štvrtky – júl – august 2022.

RomLIT – jún 2023.

Komunitná knižnica – október 2022.

Makerspace – august 2022, máj 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou,

centráNižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Banské, Hencovce, Čaklov.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

The Norway Grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3. bilion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norwax Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2013. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 biolion. The priorities fot this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate CHange and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“