Podpora zamestnanosti mladých ľudí

 

Cieľom tejto aktivity je zvýšiť možnosti zamestnania mladých ľudí ohrozených chudobou
z najmenej rozvinutého okresu, zlepšiť ich jazykové znalosti, pripraviť ich na pracovný pohovor, zlepšiť ich zručnosti v oblasti IKT a poskytnúť mladým ľuďom čo najlepší súbor zručností pre zamestnanie a úspešnosť na trhu práce.

Aktivita bude organizovaná pre stredoškolskú mládež (rómsku alebo nerómsku mládež).

Aktivita bude zahŕňať:

1. jazykové kurzy: dvojmesačné kurzy anglického a nemeckého jazyka (základy alebo zlepšenie nemeckého a anglického jazyka, komunikácia v nemčine a angličtine, písomná komunikácia v nemčine a angličtine);

2. kurz: Príprava na pracovný pohovor (napísanie potrebných dokumentov – formulár žiadosti o zamestnanie, životopis, priebeh pohovoru, hľadanie zamestnania, podpora
a príležitosti pri začatí podnikania);

3. kurz: Využitie IKT v zamestnaní (teoretický úvod do IKT, využívanie sociálnych sietí, možnosti používania mobilných telefónov a smartfónov, práca s notebookom).

Realizácia aktivity pomôže dosiahnuť tieto ukazovatele: počet vytvorených pracovných miest, počet obcí so zvýšenou schopnosťou ponúkať deťom a mládeži zaujímavejšie aktivity, počet osôb ohrozených chudobou pomocou služieb poskytovaných podporovanými strediskami mládeže, počet zriadených alebo podporovaných multifunkčných mládežníckych centier, počet právnických osôb zapojených do projektov, počet terénnych sociálnych pracovníkov spolupracujúcich s mládežníckymi centrami.

 

Očakávaný harmonogram aktivít:
Jazykové kurzy (angličtina a nemčina) – jesenný a jarný kurz, trvajúci 7 týždňov, február – marec 2022, november – december 2023.

Príprava na pracovný pohovor – podľa požiadaviek klientov, máj 2022, apríl 2023.

Používanie IKT – marec – apríl 2023.

 

Hlavné subjekty zapojené do realizácie aktivity:
žiadateľ – centrum Vranov nad Topľou, pre mladých ľudí z iných centier, ako aj pre mladých ľudí, ktorí nebudú organizovaní v centrách.

Aktivita sa bude realizovať v spolupráci s dvoma terénnymi pracovníkmi.

 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

The Norway Grants represent Norway´s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3. bilion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norwax Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2013. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 biolion. The priorities fot this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate CHange and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“